Resplendent Benarasi weaves from history and beyond

Jhini jhini bini chadariya. kah ke tana, kah ke bharni, kaun taar se bini chadariya ingla pingla taana bharni, sushumna tar se bini chadariya. ashta kamal dal charkha doley, panch tatva, gun tini chadariya saiin ko siyat mas dus lagey, thonk-thonk ke bini chadariya. so chaadar sur nar muni odhi, odhi ke maili kini chadariya…